Licytacja sieci światłowodowej

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2021, o godzinie 12:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCISUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAADRES I CZAS POD KTÓRYM MOŻNA OGLĄDAĆ RUCHOMOŚCI
1Sieć światłowodowa (NGA) w powiecie Średzkim – część pasywna1 420 379,40 zł710 189,70 zł., , 63-000, powiat średzki.
Od dnia 29.11.2021 do dnia 03.12.2021 w godzinach od 09:00 do 16:00

Sieć światłowodowa  (NGA) w powiecie Średzkim 
– część pasywna  znajdująca się w miejscowościach: Biskupice, Bukowy Las, Chwałkowo, Czarnotki, Dębice, Dzierżnica, Garby, Giecz, Kaźmierki, Kępa Mała, Kępa Wielka, Kijewo, Kopaszyce, Lubonieczek, Majdany, Mądre, Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Murzynowo Leśne, Nadziejewo, Nowojewo, Pigłowice, Pętkowo, Połażajewo, Potachy, Rusiborek, Rusibórz, Strzeszki, Zberki, Zwola. 

Przedmiotem licytacji nie jest część aktywna sieci. Ruchomości można oglądać  w miejscu ich położenia oznaczonym powyżej

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Licytacja zakończy się w dniu 13.12.2021 o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Pekao S.A. 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Licytacja mebli biurowych

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2021, o godzinie 13:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCISUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Komplet mebli biurowych kolor mahoń, stół konferencyjny,10krzeseł,3komody,3szafy5 000,00 zł3 750,00 zł
2Komplet mebli biurowych, ciemny dąb,2 duże biurka,2 mniejsze biurka, 2 organizatory2 500,00 zł1 875,00 zł

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Licytacja zakończy się w dniu 06.12.2021 o godzinie 12:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Słomińskiego 7/191, 00-195 Warszawa.

W dniu 29.11.2021 w godzinach od 11:00 do 12:00

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Pekao S.A. 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Komornik Sądowy

Mateusz Kaliszewski

Elektroniczna licytacja ruchomości

Elektroniczna licytacja ruchomości jest uregulowana w przepisach od art. 879/1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (k.p.c. ) do  art. 879/11 k.p.c. Licytacje prowadzone są w internecie pod adresem https://elicytacje.komornik.pl. Jeżeli chcemy uczestniczyć w licytacji musimy posiadać konto, które można utworzyć na tym portalu, co oczywiście jest darmowe. Komornik może dokonać sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji elektronicznej wyłącznie na wniosek wierzyciela. Przy licytacji elektronicznej ważnym aspektem jest, iż komornik oddaje zajęte ruchomości ( co do których zajęcie uprawomocniło się ) pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że daje on rękojmię należytego sprawowania dozoru  albo dozór taki został już ustanowiony, albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji. Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 k.p.c. czas trwania licytacji wynosi co najmniej dwa dni. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jak wynika z powyższego opisu elektroniczna licytacja jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnej licytacji ruchomości. Dzięki zasięgowi sieci internet pozwala na zwiększenie liczby uczestników licytacji co  może się korzystnie przełożyć na osiągniętą cenę. Elektroniczna licytacja pomaga również zapobiegać zmowom cenowym i jest bezpieczną formą nabywania ruchomości na licytacji komorniczej. W przypadku zainteresowania wierzyciela tą formą licytacji zapraszam do kontaktu z kancelarią. Prowadzimy licytacje na terenie Warszawy i całej apelacji warszawskiej. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Mateusz Kaliszewski