Miejsce postojowe w garażu podziemnym

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Mateusz Kaliszewski

Kancelaria Komornicza, Jaworzyńska 7/10, Warszawa,  00-634 Warszawa

tel. 22 625 15 26 / fax. 22 625 15 26

Sygnatura: Km 274/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 06.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego garażu położonego przy Zimna 2, 00-138 Warszawa wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej pod numerem . (adres spółdzielni: ul. Al. 3 Maja 12, Warszawa, 00-391 Warszawa).

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego nr 20 usytuowanego w garażu podziemnym budynku wielomieszkaniowego nr 2 przy ul. Zimnej w Warszawie, Dzielnica Śródmieście obręb 5-03-03 .Powierzchnia całej hali garażowej to 924,5 m2. Udział całej hali garażowej to: 92450/1597374. Lokalizacja szczegółowa:hala garażowa usytuowana na kondygnacji -1 budynku o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, wybudowany pod koniec lat 90-tych XX w. Struktura funkcjonalna: hala garażowa o 38 miejscach postojowych. Oznaczenie hali w księdze wieczystej WA4M/00414246/6 prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13.05.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 41 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 150,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mateusz Kaliszewski

Licytacja linii montażowej

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.03.2022, o godzinie 12:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ – https://elicytacje.komornik.pl/items/5748 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCISUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAADRES I CZAS POD KTÓRYM MOŻNA OGLĄDAĆ RUCHOMOŚCI
1Linia Montażowa RVU model KEM RVUPL r. prod. 2015 producent KEMELIN TRADE43 050,00 zł32 287,50 złDąbrowa, ul. Spółdzielcza, 3, 49-120, Dąbrowa.
W dniu 15.03.2022 w godzinach od 12:00 do 13:00

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Licytacja zakończy się w dniu 24.03.2022 o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Pekao S.A. 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Komornik Sądowy

Mateusz Kaliszewski

Licytacja sieci światłowodowej

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.12.2021, o godzinie 12:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCISUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIAADRES I CZAS POD KTÓRYM MOŻNA OGLĄDAĆ RUCHOMOŚCI
1Sieć światłowodowa (NGA) w powiecie Średzkim – część pasywna1 420 379,40 zł710 189,70 zł., , 63-000, powiat średzki.
Od dnia 29.11.2021 do dnia 03.12.2021 w godzinach od 09:00 do 16:00

Sieć światłowodowa  (NGA) w powiecie Średzkim 
– część pasywna  znajdująca się w miejscowościach: Biskupice, Bukowy Las, Chwałkowo, Czarnotki, Dębice, Dzierżnica, Garby, Giecz, Kaźmierki, Kępa Mała, Kępa Wielka, Kijewo, Kopaszyce, Lubonieczek, Majdany, Mądre, Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Murzynowo Leśne, Nadziejewo, Nowojewo, Pigłowice, Pętkowo, Połażajewo, Potachy, Rusiborek, Rusibórz, Strzeszki, Zberki, Zwola. 

Przedmiotem licytacji nie jest część aktywna sieci. Ruchomości można oglądać  w miejscu ich położenia oznaczonym powyżej

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Licytacja zakończy się w dniu 13.12.2021 o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Pekao S.A. 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Licytacja mebli biurowych

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.11.2021, o godzinie 13:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCISUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Komplet mebli biurowych kolor mahoń, stół konferencyjny,10krzeseł,3komody,3szafy5 000,00 zł3 750,00 zł
2Komplet mebli biurowych, ciemny dąb,2 duże biurka,2 mniejsze biurka, 2 organizatory2 500,00 zł1 875,00 zł

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Licytacja zakończy się w dniu 06.12.2021 o godzinie 12:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Słomińskiego 7/191, 00-195 Warszawa.

W dniu 29.11.2021 w godzinach od 11:00 do 12:00

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Pekao S.A. 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Komornik Sądowy

Mateusz Kaliszewski