Licytacja sieci światłowodowej w Białymstoku

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2021 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Sieć światłowodowa w mieście Białystok na odcinkuul.Św. Rocha 3 – ul. Lipowa 16132 748,75 zł**16 374,38 zł

**) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień przed  licytacją w miejscu ich położenia oznaczonym powyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 90 12406003 1111 0010 5893 5148, w tytule wpłaty podając sygn. akt sprawy oraz przedmiot , na który rękojmia jest wpłacana. Potwierdzenie dokonania przelewu rękojmi na w/w rachunek należy okazać komornikowi przed licytacją pod rygorem niedopuszczenia licytanta. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.   Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867/2 kpc). Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:

Proszę o kontakt telefoniczny pod nr 22 625 15 26, na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji w celu potwierdzenia jej aktualności

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Obwieszczenie o licytacji sieci światłowodowej w powiecie średzkim

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-10-2021 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Sieć światłowodowa (NGA) w powiecie Średzkim – część pasywna znajdująca się w miejscowościach: Biskupice, Bukowy Las, Chwałkowo, Czarnotki, Dębice, Dzierżnica, Garby, Giecz, Kaźmierki, Kępa Mała, Kępa Wielka, Kijewo, Kopaszyce, Lubonieczek, Majdany, Mądre, Mieczysławowo, Murzynowo Kościelne, Murzynowo Leśne, Nadziejewo, Nowojewo, Pigłowice, Pętkowo, Połażajewo, Potachy, Rusiborek, Rusibórz, Strzeszki, Zberki, Zwola.11 420 379,40 zł**1 065 284,55 zł

Przedmiotem licytacji nie jest część aktywna sieci

W obwieszczeniu podano cenę za licytowaną część pasywną sieci 

**) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień przed  licytacją w miejscu ich położenia oznaczonym powyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 90 12406003 1111 0010 5893 5148, w tytule wpłaty podając sygn. akt sprawy oraz przedmiot , na który rękojmia jest wpłacana. Potwierdzenie dokonania przelewu rękojmi na w/w rachunek należy okazać komornikowi przed licytacją pod rygorem niedopuszczenia licytanta. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.   Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867/2 kpc). Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:

Proszę o kontakt telefoniczny pod nr 22 625 15 26, na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji w celu potwierdzenia jej aktualności

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI, SIECI ŚWIATŁOWODOWE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2021 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

LP.NAZWA RUCHOMOŚCILICZBASUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1Sieć światłowodowa w mieście Białystok na odcinku ul. Słonimska 1 – ul.Legionowa717 867,69 zł**5 900,77 zł
2Sieć światłowodowa w mieście Białystok na odcinkuul.Św. Rocha 3 – ul. Lipowa 16132 748,75 zł**24 561,56 zł

W obwieszczeniu podano ceny za sztukę. 

**) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień przed  licytacją w miejscu ich położenia oznaczonym powyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 90 12406003 1111 0010 5893 5148, w tytule wpłaty podając sygn. akt sprawy oraz przedmiot , na który rękojmia jest wpłacana. Potwierdzenie dokonania przelewu rękojmi na w/w rachunek należy okazać komornikowi przed licytacją pod rygorem niedopuszczenia licytanta. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.   Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867/2 kpc). Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:

Proszę o kontakt telefoniczny pod nr 22 625 15 26, na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji w celu potwierdzenia jej aktualności

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00307114/9
.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Mateusz Kaliszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2021r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 00-517 Warszawa, Marszałkowska 82 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
położonej: 00-501 Warszawa, Bracka 5/LU4, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WA4M/00307114/9] – Lokal wykorzystywany na działalność oświatowo – kulturalną. Dłużnik prawidłowo zawiadomiony o terminie czynności nie udostępnił lokalu do oględzin, opis i oszacowanie dokonane jest w oparciu o treść księgi wieczystej oraz operat szacunkowy biegłego z dnia 07-06-2018 r. Licytowana nieruchomość stanowi lokal użytkowy nr 8 oznaczony w KW jako LU4 o powierzchni 116,78m2 usytuowany w budynku wielomieszkaniowym. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 11678/177771. Lokal jest usytuowany na 2 kondygnacji budynku, składa się z 2 sal wykładowych, gabinetu szefa, sekretariatu, wc z umywalką, pokój śniadaniowy z kuchnią, korytarz, schowek. Ekspozycja płn-wschodnia ( ul. Bracka)
UWAGA SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z VAT NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 43 UST. 1 PKT. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Suma oszacowania wynosi 1 609 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 072 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 160 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 90 12406003 1111 0010 5893 5148 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godzinach 10:00 – 15:30 lub innych ustalonych z pracownikami Sądu, wolno przeglądać również akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.