O kancelarii

Kancelaria została utworzona we wrześniu 2014 roku. Komornik jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kancelaria przyjmuje wnioski egzekucyjne również drogą elektroniczną wraz z nakazami zapłaty wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Zgodnie z prawem wierzyciela do wyboru, komornik sądowy Mateusz Kaliszewski podejmuje się prowadzenia spraw na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie

W toku postępowania egzekucyjnego, komornik korzysta z systemów przyspieszających odnalezienie majątku dłużnika i prowadzenie postępowania m.in. takich jak:

OGNIVO: zapytania elektroniczne o rachunki bankowe, informacja czy dłużnik posiada rachunek bankowy we wskazanych w przesyłanym zapytaniu bankach, jest dostępna w kancelarii nawet w kilka godzin po wysłaniu zapytania ( w zależności od banku )

PUE ZUS – zapytania elektroniczne do ZUS o płatników składek dłużnika, umożliwa szybkie ustalenie czy i gdzie dłużnik jest zatrudniony, czy pobiera świadczenia z ZUS, jakie rachunki bankowe zgłosił do ZUS, a także jego adres zamieszkania, zameldowania, zgłoszone numery telefonów.

CEPiK – zapytania elektroniczne, informacje czy dłużnik figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz jakie pojazdy posiada, również sprawdzenie własności samochodu o konkretnych numerach rejestracyjnych.

CBDKW – zapytania elektroniczne do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, z możliwością wyszukiwania, czy dłużnik posiada nieruchomości po nr PESEL lub imieniu nazwisku i imionach rodziców dłużnika.

KRS – dostęp online, możliwość sprawdzenia m.in. powiązań dłużnika z podmiotami wpisanymi do KRS – funkcje w organach spółek, udziały.

Podejście do sprawy

W

Uzyskujemy informacje o mieniu dłużnika z dostępnych nam źródeł

W

Odbieramy od dłużnika wykaz majątku

W

Uzyskujemy informacje w toku czynności w terenie

W

Ściśle współpracujemy z wierzycielem

W

Nie zniechęcamy się początkowymi niepowodzeniami

Właściwość


Komornik Sądowy Mateusz Kaliszewski pozostaje właściwy we wszystkich zadaniach, które powierza się komornikom sądowym w obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, czyli dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Ponadto, w szerszym obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie wierzyciel ma prawo do wyboru Komornika Sądowego Mateusza Kaliszewskiego, w celu powierzenia mu przeprowadzenia sprawy. Zgodnie z art. Art. 10. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.: W sprawach,
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ( tj. wykonywanie orzeczeń sądowych
w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym,
z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu
w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności)  , wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Pomożemy Ci