Elektroniczna licytacja ruchomości

Elektroniczna licytacja ruchomości jest uregulowana w przepisach od art. 879/1 Kodeksu Postępowania Cywilnego (k.p.c. ) do  art. 879/11 k.p.c. Licytacje prowadzone są w internecie pod adresem https://elicytacje.komornik.pl. Jeżeli chcemy uczestniczyć w licytacji musimy posiadać konto, które można utworzyć na tym portalu, co oczywiście jest darmowe. Komornik może dokonać sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji elektronicznej wyłącznie na wniosek wierzyciela. Przy licytacji elektronicznej ważnym aspektem jest, iż komornik oddaje zajęte ruchomości ( co do których zajęcie uprawomocniło się ) pod dozór innej osobie niż dłużnik, chyba że daje on rękojmię należytego sprawowania dozoru  albo dozór taki został już ustanowiony, albo ruchomość została złożona do depozytu sądowego lub oddana na przechowanie właściwej instytucji. Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej składa się przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Komornik wyznacza termin rozpoczęcia i zakończenia licytacji elektronicznej w taki sposób, aby czas jej trwania wynosił co najmniej siedem dni, a jej zakończenie przypadało w godzinach urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 k.p.c. czas trwania licytacji wynosi co najmniej dwa dni. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Jak wynika z powyższego opisu elektroniczna licytacja jest ciekawą alternatywą dla tradycyjnej licytacji ruchomości. Dzięki zasięgowi sieci internet pozwala na zwiększenie liczby uczestników licytacji co  może się korzystnie przełożyć na osiągniętą cenę. Elektroniczna licytacja pomaga również zapobiegać zmowom cenowym i jest bezpieczną formą nabywania ruchomości na licytacji komorniczej. W przypadku zainteresowania wierzyciela tą formą licytacji zapraszam do kontaktu z kancelarią. Prowadzimy licytacje na terenie Warszawy i całej apelacji warszawskiej. 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Mateusz Kaliszewski