Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Mateusz Kaliszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-07-2021r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 00-517 Warszawa, Marszałkowska 82 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
położonej: 00-501 Warszawa, Bracka 5/LU4, Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WA4M/00307114/9] – Lokal wykorzystywany na działalność oświatowo – kulturalną. Dłużnik prawidłowo zawiadomiony o terminie czynności nie udostępnił lokalu do oględzin, opis i oszacowanie dokonane jest w oparciu o treść księgi wieczystej oraz operat szacunkowy biegłego z dnia 07-06-2018 r. Licytowana nieruchomość stanowi lokal użytkowy nr 8 oznaczony w KW jako LU4 o powierzchni 116,78m2 usytuowany w budynku wielomieszkaniowym. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 11678/177771. Lokal jest usytuowany na 2 kondygnacji budynku, składa się z 2 sal wykładowych, gabinetu szefa, sekretariatu, wc z umywalką, pokój śniadaniowy z kuchnią, korytarz, schowek. Ekspozycja płn-wschodnia ( ul. Bracka)
UWAGA SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z VAT NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 43 UST. 1 PKT. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Suma oszacowania wynosi 1 609 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 072 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 160 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 90 12406003 1111 0010 5893 5148 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia mieszczącym się pod adresem: Marszałkowska 82, Warszawa, 00-517 Warszawa.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godzinach 10:00 – 15:30 lub innych ustalonych z pracownikami Sądu, wolno przeglądać również akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.