Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia

Mateusz Kaliszewski

Kancelaria Komornicza, Jaworzyńska 7/10, Warszawa,  00-634 Warszawa

tel. 22 625 15 26 / fax. 22 625 15 26

Sygnatura: Km 274/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia Mateusz Kaliszewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 06.05.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

spółdzielczego garażu położonego przy Zimna 2, 00-138 Warszawa wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w upadłości likwidacyjnej pod numerem . (adres spółdzielni: ul. Al. 3 Maja 12, Warszawa, 00-391 Warszawa).

Opis nieruchomości:
Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego nr 20 usytuowanego w garażu podziemnym budynku wielomieszkaniowego nr 2 przy ul. Zimnej w Warszawie, Dzielnica Śródmieście obręb 5-03-03 .Powierzchnia całej hali garażowej to 924,5 m2. Udział całej hali garażowej to: 92450/1597374. Lokalizacja szczegółowa:hala garażowa usytuowana na kondygnacji -1 budynku o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, wybudowany pod koniec lat 90-tych XX w. Struktura funkcjonalna: hala garażowa o 38 miejscach postojowych. Oznaczenie hali w księdze wieczystej WA4M/00414246/6 prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13.05.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 41 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 150,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 90 1240 6003 1111 0010 5893 5148 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mateusz Kaliszewski